PRIVCACY BELEID VAN SCHOONMAAKORGANISATIE EXCLUSIEF

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonmaakorganisatie Exclusief verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je klant wordt van Schoonmaakorganisatie Exclusief of interesse toont in de diensten van Schoonmaakorganisatie Exclusief of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonmaakorganisatie Exclusief verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Fam. Hofte, Schoonmaakorganisatie Exclusief

Jaargetijdenweg 3

7532 SX  Enschede

KVK: 06068901

E-mailadres: info@schoonmaak-exclusief.nl2. Welke gegevens verwerkt Schoonmaakorganisatie Exclusief en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Schoonmaakorganisatie Exclusief verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende    doeleinden:: 
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de verstrekking van    
de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen        van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van    uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonmaakorganisatie Exclusief.
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om facturen op te stellen
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst        gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Schoonmaakorganisatie Exclusief en je te informeren over de ontwikkelingen van Schoonmaakorganisatie Exclusief.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Schoonmaakorganisatie Exclusief gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Schoonmaakorganisatie Exclusief. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

  • Schoonmaakorganisatie Exclusief bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarover de gegevens worden verzameld.
  • Indien de klant duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.
  • Indien de klant langer dan vier jaar geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Schoonmaakorganisatie Exclusief, worden de Persoonsgegevens verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schoonmaakorganisatie Exclusief passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden:

Schoonmaakorganisatie Exclusief verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoerig van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1    Via de website van Schoonmaakorganisatie Exclusief kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonmaakorganisatie Exclusief zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via de website.

6.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schoonmaakorganisatie Exclusief je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@make-id.nl

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.